Menu
Město Větřní
MěstoVětřní

ZŠ a MŠ Větřní

Adresa:
ZŠ a MŠ Větřní
Školní 232
382 11 Větřní

Telefon: 380 732 352
Mobil: 724 244 935
E-mail: reditelka@zsamsvetrni.cz
Web: www.zsamsvetrni.cz

ZŠ a MŠ Větřní

Základní škola a Mateřská škola je právním subjektem a hospodaří jako příspěvková organizace. Řadí se mezi plně organizované venkovské školy. Zřizovatelem je Město Větřní, okres Český Krumlov. Součástí školy je základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna.

Základní škola

Základní škola je plně organizovanou školou s 10 třídami na prvém stupni a 6 třídami na stupni druhém. Školu navštěvuje v průměru 320 žáků. Učitelský sbor tvoří 22 učitelů, včetně vedení.

1. Vzdělávací program školy

RVP ZV: č.j. 31 5074/2004-22, ve znění úpravy č.j. 27 002/2005-22. Výuka německého nebo anglického jazyka jako povinného předmětu od 3. ročníku, nabídka výuky dalšího cizího jazyka od 8. ročníku.

2. Profilace školy a další aktivity

 • výuka práce s počítačem v odborné učebně v rámci povinného předmětu Informatika ve 4. a 6. ročníku, formou volitelného předmětu Informatika od 7. do 9. ročníku
 • mimoškolní zájmová činnost dětí v kroužcích školy s tanečním, hudebním, sportovním, rybářským, všeobecným zaměřením.
 • vybavení školy učebnou s interaktivní tabulí
 • škola je zapojena do výzvy EU peníze školám

3. Kurzy

 • 3. a 4. ročníky - plavecký výcvik
 • 5. ročníky - dopravní kurz
 • 8. ročník - lyžařský výcvik

Mateřská škola

Koncepce

Zprostředkovávat a předávat dětem základní zkušenosti v přirozeném prostředí skupiny vrstevníků. Učit děti základním schopnostem a dovednostem důležitých pro život. Vést děti tak, aby při ukončení docházky do mateřské školy byly co nejvíce samostatné, sebevědomé a sebejisté, s vlastním názorem, schopné dívat se kolem sebe, uvažovat, tvořivě přemýšlet a jednat, aby byly i přizpůsobivé, odvážné a také odpovědné, ochotné nejen přijímat, ale i dávat. Filozofií naší mateřské školy je všestranný rozvoj dětí cestou přirozené výchovy. Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby bylo dítě v MŠ maximálně spokojené.

Představení

Provoz v této mateřské škole byl zahájen 1. září 1980,od té doby škola prošla mnoha většími i menšími změnami. Původní provozovatel- JIP Větřní byl nahrazen Městským úřadem ve Větřní. Od prosince 2002 MŠ přešla do společné právní subjektivity se Základní školou ve Větřní.

MŠ přišla v roce 1995 o část školní zahrady, která byla vyčleněna pro stavbu rodinných domů. Abychom měli dostatečné plochy pro hry dětí, byla zatravněna betonová plocha před školní kuchyní, byla na ni zabudovaná houpačka, pískoviště a skluzavka, aby byla zlepšena užitnost všech ploch v zahradě. Tak má každá třída svou plochu při pobytu venku.

Budova MŠ se skládá ze dvou hlavních a jednoho vedlejšího pavilonu propojených spojovací chodbou. V hlavních pavilonech jsou umístěny třídy se šatnami, ve vedlejším se nachází kuchyně, kancelář a sklady. Na spojovací chodbu navazují kabinety na vých. pomůcky. Od založení prošla MŠ řada dětí zdravých, ale i s tělesným, sluchovým a řečovým postižením a my jsme pyšní na to, že jsme jim umožnili kontakt s ostatními dětmi a mohli jim v začátcích pomáhat. Od r. 2002 pracujeme podle nového "Rámcového programu pro předškolní vzdělávání" a již v prvním roce se ukazuje tento trend nového přístupu k práci s dětmi velmi přínosným, směřujícím k naplňování filosofie naší školy. Pravidelně pořádáme předplavecké kurzy pro předškolní děti, poskytujeme logopedickou prevenci ve spolupráci s PeadDr J. Bártovou, využíváme širokou nabídku divadelních představení aj. akcí vhodných pro předškolní věk, účastníme se výtvarných soutěží. Nejstarší děti pravidelně vystupují v domě s pečovatelskou službou s krátkým programem např. o vánocích, ke Dni matek apod. Zhotovují pro přestárlé občany dárečky. Po domluvě s MěÚ vystupují děti při vítání občánků do života.

Popis a formy vzdělávání

Vzdělávání je uskutečňováno ve všech činnostech a situacích, které se v průběhu dne vyskytnou s vyváženým poměrem spontánních a řízených aktivit. Specifickou formu představuje didakticky zacílená činnost, ve které pedagog s dítětem naplňuje konkrétní vzdělávací cíle formou záměrného i spontánního učení. Toto učení zakládáme na aktivní účasti dítěte, založené na smyslovém vnímání, prožitkovém učení, zpravidla ve skupinách a individuelně. Omezujeme učení předáváním hotových poznatků a slovního poučování. Všechny činnosti obsahují prvky hry a tvořivosti. Dětem s odkladem školní docházky je věnována zvýšená individuelní péče a učitelky. O jejich pokrocích vedou záznamy. Děti s vadami výslovnosti jsou zařazeny se souhlasem rodičů do logopedického programu. Školní vzdělávací program si uč. zpracovávají pro každou třídu zvlášť s přihlédnutím k věkovým zvláštnostem dětí a je zpracován podle Rámcového programu pro předškolní vzdělávání. Třídní vzdělávací program je natolik flexibilní, aby mohl reagovat na aktuální změny a potřeby dětí.

Školní družina

V provozu jsou tři oddělení družiny s kapacitou 75 dětí z 1. -4. tříd. Výjimku tvoří starší děti, dojíždějící z okolních vesnic. Pracují s nimi tři kvalifikované vychovatelky.

Děti dochází do družiny před začátkem vyučování, v době od 5.45 h do 7.30 hodin. Odpolední provoz je od 11.20 h do 15.30 hodin.

Oddělení jsou plně vybavena nábytkem, novými stolky a židlemi, stavebnicemi, hrami, hračkami, sportovními pomůckami i audiovizuální technikou. Starší děti využívají počítače, kde jsou nainstalovány výukové programy a dětské hry.

Ve třídách je dostatek pomůcek pro pracovní a výtvarnou činnost, při které získávají děti určitou zručnost. Naši družinu téměř pravidelně navštěvuje menší divadélko, které vtáhne děti do pohádky. Dle možností jsou pořádány různé besedy, soutěže, besídky a celodružinové výlety po okolí.

Děti jsou vedeny k upevňování návyků slušného chování, kamarádských vztahů, udržování čistoty a pořádku a slušného stolování.

Školní jídelna

Školní jídelna je zařízení sloužící především pro zajištění stravování žáků základní školy. Mimo tuto hlavní činnost zajišťuje také závodní stravování pro zaměstnance školy a byla jí zřizovatelem povolena i doplňková činnost, která je využívána k zajištění stravování cizích strávníků, především důchodců a maminek na mateřské dovolené. Také pečovatelská služba využívá našich služeb pro své klienty. Nově od 1. 9. 2006 zajišťujeme rovněž dovoz obědů do mateřské školy.

Školní jídelna se nachází v pavilonu hlavní budovy školy. Kancelář školní jídelny je umístěna v přízemí pavilonu, vpravo po vstupu hlavním vchodem. Jídelna a kuchyně se nacházejí v 1. patře. Veškeré informace a sdělení jsou umisťovány na nástěnce u prodejního okénka a na vstupních dveřích do budovy.

Jídelna nabízí 1 chod. K 1. 1. 2012 máme přibližně 460 strávníků, z toho cca:

 • 200 žáků ZŠ
 • 100 dětí MŠ
 • 45 zaměstnanců
 • 115 cizích strávníků

Historie školy

Od roku 1925 existuje ve Větřní škola s "československým" vyučovacím jazykem. Tato česká škola nakrátko zanikla v době druhé světové války od roku 1938 do roku 1945. Dne 1. září 1959 byla slavnostně otevřena nová školní budova čp. 232.

Ředitelé školy

 • 1925 – 1926: Jaromír Hořejš
 • 1926 – 1938: Karel Bulán
 • 1945 – 1956: 
 • 1957 – 1970: Jan Pražma
 • 1970 – 1988: Antonín Bulán
 • 1988 – 1991: Jindřiška Laisková
 • 1991 – 2001: Josef Mikeš
 • 2001 – 2015: Bohumír Šimek
 • 2015 – 2017: Mgr. Dagmar Kopačková
 • od 2017: Mgr. Halka Jánová

budova školy

budova školy

budova školy

Praktické informace

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 20. 6. 2024
skoro jasno 32 °C 16 °C
pátek 21. 6. zataženo 21/12 °C
sobota 22. 6. slabý déšť 20/9 °C
neděle 23. 6. slabý déšť 20/9 °C

Mohlo by Vás zajímat